Passend onderwijs

WAT IS PASSEND ONDERWIJS?

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de kwaliteitscoördinator wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

ONZE SCHOOL EN/IN HET SAMENWERKINGSVERBAND

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

PASSEND ONDERWIJS: HOE EN WAT

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze kwaliteitscoördinator die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntcoördinator van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het hierover eens, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Het samenwerkingsverband (swv) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Wanneer ouders het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dit is te downloaden via Ondersteuningsplan | SWV Rijn en Gelderse vallei

ONDERSTEUNINGSTEAM OP SCHOOL

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de kwaliteitscoördinator, en zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de steunpuntcoördinator. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Zij zijn adviserend richting ouders en school in wat het kind nodig heeft. Mogelijk adviezen kunnen zijn:  
- Uitvoeren van een observatie door een expert van het samenwerkingsverband of een ambulant begeleider van cluster 2. 
- Breed psychologisch onderzoek 
- Handelingsadviezen voor in de groep - Bezoek aan de schoolarts  
- Inzet van maatschappelijk werk
- Opstellen OPP

KINDKANS

Sinds 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei met het online leerlingadministratieprogramma Kindkans. Kindkans is een webapplicatie en bereikbaar via internet door de directeur en de kwaliteitscoördinator van de school. Kindkans vervangt het versturen van papieren dossiers naar het samenwerkingsverband.

Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband.

De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is goed beschermd. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen de school.

Op de website www.kindkans.nl vindt u meer informatie over de inhoud en mogelijkheden van het programma.

VISIE OP PASSEND ONDERWIJS

De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. De schoolbesturen in onze regio hebben afspraken gemaakt over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op deze manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BIEDT DUIDELIJKHEID

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook op onze school is zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit op school via de kwaliteitscoördinatoren inzien. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? 

OUDERS (EN LEERKRACHTEN) DENKEN MEE

Ouders en onze medewerkers hebben ook medezeggenschap. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

WETGEVING EN ZORGPLICHT

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS ONLINE

Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).