Hoe ziet ons onderwijs eruit?

DE BASIS: EEN VEILIG EN WARM KLIMAAT WAARIN IEDER KIND ZICH WELKOM HEET.

Kinderen ontwikkelen zich in een relatie tot de mensen om hen heen en om zich te kunnen ontwikkelen, moeten zij zich veilig weten. Een warm en veilig klimaat, waarin ieder kind zich welkom weet, is daarom de basis waarop wij aan ontwikkeling werken.

Waar staan we
'Welkom weten' begint wat ons betreft met 'welkom heten'. Alle kinderen krijgen 's ochtends bij binnenkomst in het klaslokaal een hand van de eigen leerkracht. Wij willen naast de kinderen staan en proberen iedere dag bij alle kinderen aan te schuiven voor een gesprek. Zij ervaren hierdoor geen drempel wanneer ze met vragen zitten. De gesprekken die we met ieder kind voeren, spelen ook een belangrijke rol in het zien van de kinderen, het volgen van hun ontwikkeling en het bieden van maatwerk. Wij werken met combinatiegroepen die kinderen de kans bieden om in de loop van hun schooltijd een aantal keren 'oudste' en 'jongste' te zijn. Ze leren daardoor om hulp te vragen en hulp te geven.

Kinderen ervaren bij ons dat zij anders mogen zijn dan anderen. De toestemming om af te mogen wijken, begint ermee dat ieder kind eigen keuzes maakt ten aanzien van de planning van het eigen werk. Het ontbreken van een strak rooster waaraan ieder kind zich conformeert, leidt er ook toe dat kinderen op andere punten minder groepsdruk ervaren. Zij voelen zich daardoor veilig genoeg om zichzelf te laten zien, ook op andere terreinen eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. Kinderen ervaren bij ons op school ruimte om autonoom te zijn. 'Vrijheid in gebondenheid' is daarbij een belangrijk uitgangspunt: keuzevrijheid betekent ook keuzeverantwoordelijkheid en de individuele keuzevrijheid van een kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen om hen heen. Deze dubbele verantwoordelijkheid leidt ertoe dat kinderen leren om zich veilig te weten bij zichzelf, bij de ander en in de groep.

Het veilige en warme klimaat dat alle kinderen in onze school ervaren, begint met de wijze waarop wij werken en wordt ondersteund doordat wij schoolbreed de Kanjertraining inzetten. Ieder kind weet hierdoor welke regels waar gelden. De rust die mede hierdoor ontstaat, versterkt het gevoel van veiligheid.

Gelijkwaardigheid en de ander zien, zijn belangrijke uitgangspunten in onze school. Ook in de relatie met ouders. Wij bieden hen daarom maatwerk in de gesprekken die wij met hen voeren. Geen vaste momenten en tijden, maar op die momenten dat een gesprek ertoe doet en zoveel tijd als noodzakelijk is. Samen werken wij aan de ontwikkeling van hun kinderen en aan een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich welkom en veilig weten.

Onze school biedt onderwijs aan kinderen met verschillende culturele achtergronden. Zij weten zich met elkaar verbonden in de samenleving binnen onze school en spelen, leren en leven met elkaar. Wij nodigen hen uit om open te staan voor de ideeën en overtuigingen van de ander en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Als basis voor een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen en in verbinding met elkaar leven.

Wat willen we ontwikkelen 
De komende jaren willen wij het uitgangspunt van gelijkwaardigheid verder vormgeven door de leerlingenraad verder te ontwikkelen. Deze raad biedt kinderen de kans om invulling te geven aan hun medeverantwoordelijkheid voor de sfeer in de school en draagt bij aan de ontwikkeling van democratische vaardigheden. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen goed te kunnen volgen, werken wij met Kanvas en bij de kleuters met KIJK!.